Select your language

Select your language

privacy

Chardon, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chardon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Chardon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Chardon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de lessen / evenementen
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Chardon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum

- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Chardon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Chardon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst, lesovereenkomst, pensionovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De lidmaatschapsovereenkomst, de lesovereenkomst, de pensionovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Chardon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Naam;
- Adres;
- Woonplaats;
- Geboortedatum;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door Chardon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Chardon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Het uitvoering geven aan de les/pension overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De les/pension overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Chardon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht
- Gegevens over soort lidmaatschap.

Uw persoonsgegevens worden door Chardon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

Gedurende de looptijd van de les/pension overeenkomst en daarna zolang als nodig is. (tot alle financiële verplichtingen zijn voldaan)

Verwerking van persoonsgegevens van oud-klanten.

Persoonsgegevens van cliënten worden door Chardon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De les / pension overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Chardon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Chardon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

- Maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief leden worden door Chardon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijving formulier les/pension overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Chardon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Chardon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers/vrijwilligers

Persoonsgegevens van medewerkers/vrijwilligers worden door Chardon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
- Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De arbeidsovereenkomst.
- De vrijwilligersovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Chardon de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Chardon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger op de les/pensionovereenkomst .

Bewaartermijn

Chardon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Chardon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben een geheimhoudingsformulier getekend.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Chardon Paardensport
Rijksweg 12
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Get in Touch

Facebook Chardon   insta chardon   Youtube

Contact

TELEFOON: +31 (0)15 - 261 50 55 
E-MAIL: PAARDENSPORT@CHARDON.NL

Adres

RIJKSSTRAATWEG 12 
2635AC DEN HOORN 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
CMS chardon.nl
Accept
Decline